call download fax letter pdf search x chevron

Kırsal Sektör, Tarım Sektörü ve Çevre Sektörü Finansmanı için Fizibilite Çalışması

Türkiye, 08/2016 – 12/2016

Fransız Kalkınma Ajansı (AFD), özel sektörde yapılan sürdürülebilir ve çevre dostu tarımsal ve kırsal yatırımların artması için yerel finansal kurumlara kredi limiti tanımlamıştır. Proje, ülkede özellikle kırsal kesimlerde finansmana erişimde yaşanan zorlukları gidermeyi ve tarım sektöründe üretim ve istihdamın artırılmasıyla kırsal kalkınmaya katkıda bulunmayı hedefliyor. Bu hedefe ulaşabilmek için, AFD KOBİ'lere ve tarımcılara doğrudan finansman sağlayamadığı için kredi dağıtımını Vakıfbank ile iş birliği yaparak sağlıyor. Frankfurt School, projenin uygulanma aşamasında kullanılan tanımların, kapsamların ve amaçların açıklanmasında AFD'ye destek olması için teknik ve finansal uygunluk kriterleri ile tavsiyeleri içeren bir fizibilite çalışması gerçekleştirmiştir. Kredi limiti üzerine yapılan çalışma, Türkiye'de tarımsal ve kırsal sektörde rol alan aktörleri hedeflemiştir. AFD'ye Türkiye'de tarımsal ve kırsal sektördeki küçük üreticiler, çiftçiler ve kurumların ihtiyaçları, nitelikleri ve talepleri hakkında net bir bakış açısı sağlayan araştırma, Türkiye'deki yeşil tarım çalışmalarını ve sektörün finansal ve teknolojik boyutları ile ihtiyaçlarını analiz etmiştir. Son olarak, AFD için teknik ve finansal uygunluk kriterlerini sunarak kredi limitinin finansman şemasını ve kurumsal düzenlemelerini tanımlayan bir program geliştirilmiştir.

Güneydoğu Türkiye’de Mülteci Krizi Eylem Planı Kapsamında Kadın Kalkınma Programı

Türkiye, 10/2016 – 05/2017

Türkiye, neredeyse 3 milyon kadar Suriyeli mülteciye kapılarını açarak en çok Suriyeli mülteci alan ülke olmuş ve mülteci krizinde kritik bir rol üstlenmiştir. UNHCR'nin son verilerine göre, Suriye'den kaçan dört mülteci aileden biri şu anda bir kadın tarafından yönetilmektedir. Mülteci krizinde karşılaşılan zorluklara bir yanıt niteliğinde olması amacıyla, EBRD Türkiye'nin güneydoğusundaki dokuz ilde "Mülteci Krizi Eylem Programı"nı hayata geçirmiştir.

Programın bir parçası olarak Frankfurt School, maaşlı çalışan ya da girişimci olarak işgücünün bir parçası olmak isteyen Türkiye'deki Suriyeli mülteci kadınların ihtiyaç ve taleplerine yönelik kapsamlı bir araştırma gerçekleştirmiştir. Proje aynı zamanda EBRD'nin Mülteci Krizi Eylem Programı paketine dahil edilmek üzere programın geliştirilmesini de öngörmüştür.

İTGM için Kapasite Geliştirme Programı

Türkiye, 10/2013 – 12/2014

Büyüyen Anadolu'ya Kredi Kolaylıkları (BAKK), Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilen ve Avrupa Yatırım Fonu tarafından yönetilen bir Avrupa Yatırım Bankası Grubu projesidir. Proje, Türkiye'nin 12 İBBS II bölgesinde bulunan KOBİ'lere finansal arabulucular yoluyla mikro krediler için karşı garanti şeması, KOBİ kredileri için garanti şeması ve portföy bazında Avrupa Yatırım Bankası tarafından fon sağlanması gibi özelleştirilmiş bir yapı sunmayı planlamaktadır.

More Less

BAKK üç bileşenden oluşmaktadır:

1. Bileşen: Mikro kredi karşı garanti bileşeni, Türkiye'nin tek kredi garanti alanında uzmanlaşmış kurumu olan Kredi Garanti Fonu tarafından uygulanmakta olan bir karşı garanti şemasıdır.

2. Bileşen: KOBİ kredi garanti şeması, 5 katılımcı banka tarafından uygulanmaktadır (Akbank, Halkbank, DenizBank, Vakıfbank ve Yapı Kredi Bankası). Bu bileşen, aynı katılımcı bankaların bulunduğu Avrupa Yatırım Bankası Büyüyen Anadolu'ya KOBİ Kredisi Programı ile doğrudan bağıntılıdır.

3. Bileşen: Projede anahtar rolü oynayan aktörler için kapasite geliştirme çalışmalarını ve projenin tanıtılmasını kapsamaktadır.

3. bileşen kapsamında Frankfurt School, Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın bir hizmet birimi olan İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne (İTGM) teknik danışmanlık ve eğitim hizmetlerinin verilmesi için farklı bir iş paketi tasarlamıştır. Teknik destek programı, KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştırmayı hedefleyerek İTGM'nin proje oluşturma, uygulama ve değerlendirme kapasitesini geliştirmek için tasarlanmıştır.

İTGM'nin bu gelişimini desteklemek için Frankfurt School, dünya çapında çeşitli KOBİ finansmanı projelerindeki uygulamalarından edindiği proje döngüsü yönetimi uzmanlığını bu birime aktarmıştır. IPA fonlarının son faydalanıcısı olan İTGM'nin, fon yönetiminin ardından benzer KOBİ projelerini tasarlaması, uygulaması ve yönetmesi beklenmektedir. İTGM'nin kapasitesini geliştirerek somut bir fon yönetimi süreci geliştirmek için Frankfurt School, KOBİ kredi piyasasının yeniden yapılandırılma süreci ile portföy riskini en aza indirmenin ve fon potansiyelini en üst düzeye taşımanın yollarına ilişkin danışmanlık hizmeti sunmuştur. Seminer ve çalıştaylarla ek eğitimler de düzenlenerek İTGM'nin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Frankfurt School, Türkiye'de ve dünyanın farklı ülkelerinde edindiği kapsamlı bilgiler ışığında çeşitli özel eğitimler gerçekleştirmiştir.

Tarımsal İşletmelere Kredi Mekanizmalarının İyileştirilmesi için Teknik Destek Programı

Azerbaycan, 05/2016 – 12/2016

Azerbaycan Hükümeti ve Dünya Bankası, Azerbaycan'da "Tarımsal Rekabeti Geliştirme Projesi" (ACIP) gerçekleştirmiştir. Projenin temel hedefi, sağlıklı tarım uygulamaları ve bitki sağlığı hizmetlerini geliştirmek, belirli değer zincirlerini iyileştirmek ve tarım işletmelerine finansal hizmet sunarak tarım üreticilerinin piyasalara erişimini kolaylaştırmaktır. ACIP, gıda işleme ve tarım işletmelerini teknolojilerini geliştirerek, üretimi ve güncellemeleri artırarak ve bitki koruma hizmetleri ile veteriner hizmetlerini modernleştirerek finansmana erişim sağlamıştır. Buna ek olarak proje, tarımsal malların pazarlama zincirlerindeki işleyişinde yaşanan kısıtlamaları ortadan kaldırmak amacıyla bir grup aktivite organize ederek ve aracılık hizmeti sağlayarak belirli değer zincirlerinin geliştirilmesini kolaylaştırmıştır.

Frankfurt School, Azerbaycan’daki mevcut tarımsal kredilendirme mekanizmalarını incelemesinin ardından yeni kredi ürünleri ve mekanizmaları sunmuş, Tarımsal Projeler ve Kredilerin Yönetimi için Devlet Hizmeti kapasitesini güçlendirmek ve kredi mekanizmaları ile operasyonel prosedürlerin geliştirilmesi için önerilerde bulunmuştur.

Tarımın Rekabet Gücünün Artırılması için Türkiye'de Tarımsal Desteklemelerin Haritalanması Projesi, Faz II

Turkey, 07/2017 – 05/2018

Gıda değer zinciri etkinliği üzerinde etkisi olması sebebiyle destek önlemleri, tarım ticaretindeki rekabetin nabzını tutan faktörlerden biridir. Tarım ticareti sektörünün dinamik ve verimli olması için ücretlerin pazar dinamikleri tarafından belirlendiği gıda zincirinde sürdürülebilir uygulamalar ve yeniliğin desteklenmesini sağlayan güçlü değer zincirleri olmalıdır. Özellikle sıklaşan fiyat dalgalanmaları ve uzun vadede artmaya devam etmesi öngörülen gıda fiyatları göz önünde bulundurulduğunda, fiyat iletişim kanallarının piyasa hareketlerine paralel olmasını ve tüketiciye ulaşan gıda fiyatlarının girdi fiyatındaki değişikliği yansıtmasını sağlamak amacıyla gıda değer zinciri verimliliğinin artırılması gerekiyor.

More Less

Projenin ana hedefi, Türkiye hükümetiyle tarım ticareti sektöründe planlı bir diyalog içinde olmak ve belirli alt sektörlerdeki politikaların karmaşıklığını azaltarak rekabete uygun bir platform oluşması için politika tavsiyeleri geliştirmek. Bu kapsamda, Frankfurt School'un sorumlulukları:

  • Belirli alt sektörlerde destek politikalarının etkisini değerlendirme yöntemleri üzerine metodolojik not hazırlamak;
  • Belirli alt sektörlerde tarım destek önlemlerini analiz ederek politika tavsiyeleri geliştirmek;
  • Belirlenen bir ürünün uluslararası kıstaslara ve en iyi uygulamalara göre gıda zincirindeki etkinliğini değerlendirmek, zincirdeki farklı paydaşların karşılaştığı fırsat ve zorlukları ortaya koymak;
  • Hükümet ile teknik alanda ve politikalar bazında diyalog kurmak.