call download fax letter pdf search x chevron

1990'ların başından bu yana, Frankfurt School’un Uluslararası Danışmanlık Hizmetleri (IAS) ekibi kendini finansal piyasaları iyileştirmeye ve dünya çapında finansal hizmetlere erişimi artırmaya adamıştır. Bunu başarmak için, danışmanlık ve eğitim programları tasarlayıp uygulamakta, finans ve yönetim konularında uygulamalı araştırmalar yürütmekteyiz. Müşterilerimizi desteklemek için özelleştirilmiş teknik desteğin geliştirilmesi ve uygulanmasıyla ilgili olarak, IAS aşağıda gösterildiği gibi çok çeşitli tematik alanlarda hizmetler sunmaktadır.

FİNANSAL İÇERME VE MİKROFİNANS

Mikrofinans endüstrisinin gelişimini desteklemek için IAS, kapasite oluşturmaya ve en iyi uygulamayı yaymaya odaklanır. Bu iki kaldıraç aracılığıyla IAS, yeniliği destekler ve mikro işletmelerin ve ekonomik olarak dezavantajlı grupların çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için uygun fiyatlı finansal hizmetler sunan finansal hizmet sağlayıcıların güçlendirilmesine yardımcı olur.

KOBİ BANKACILIĞI VE GELİŞTİRME

KOBİ Bankacılığı ve Geliştirme kapsamında IAS, küçük ve orta ölçekli işletme (KOBİ) pazarına erişimlerini oluşturmak, geliştirmek ve / veya genişletmek için yerel bankalar ve finans kurumları ile işbirliği yapmaktadır. Amaç, finansal kurumların sürdürülebilir bir iş segmenti olarak KOBİ finansmanını kurmasını veya geliştirmesini desteklemektir.

2002 yılından bu yana, FS TURCASIA, (M)KOBİ kredisi, tarımsal kredi ve diğer konularda 2.600'den fazla bankacının eğitildiği 2010-2017 yılları arasında Türkiye'deki EBRD Mikro ve KOBİ Kredilendirme Programı da dahil olmak üzere birçok (M)KOBİ Kapasite geliştirme programı uygulamıştır. Buna ek olarak, Türkiye'deki yenilik ve yenilik politikasını ve Suriyeli mülteciler için Türk ev sahibi topluluğu desteklemek için KOBİ pazarı değerlendirmelerinin kapsamını genişlettik.

KOBİ Bankacılığı & Geliştirme alanında sunduğumuz online programlara göz atın:

Ahmet-Guney-Gonullu.JPG

KOBİ Bankacılığı ve Geliştirme için İrtibat Kişisi:

Ahmet Güney Gönüllü

Kıdemli KOBİ Finansmanı Uzmanı, Eğitmen

KIRSAL & AKILLI TARIM FİNANSMANI GELİŞTİRME

Türkiye, Orta Asya ve Kafkasya'daki tarım sektörleri, gelişme aşamasına göre önemli ölçüde farklılık göstermektedir. Bölgenin ekonomileri, gelişmiş piyasalardan gelişmekte olan pazarlara kadar çeşitlilik gösterir ve farklı teknik yetenekler ve altyapı düzeylerine sahiptir. Buna paralel olarak, bölgedeki finans sektörü oyuncuları, tarımsal ve kırsal sektörleri finanse etmek için özelleştirilmiş, sürdürülebilir ve sağlam kredi mekanizmaları ve araçlarını giderek daha fazla talep etmektedir.

2010 yılından bu yana, IAS, hem finans kurumlarına hem de bölgedeki yararlanıcılara finansal ve teknik eğitimlerin yanı sıra (olmayan) tarımsal ve kırsal finans alanında danışmanlık ve kapasite geliştirme hizmeti sunmaktadır. Bugüne kadar Azerbaycan, Gürcistan, Tacikistan ve Türkiye'de öncü projeler gerçekleştirdik. Danışmanlık hizmetlerimiz, sürdürülebilir kırsal kalkınmaya yönelik bütünsel bir yaklaşımla yönlendirilir. Her büyüklükteki çiftlik, tarım işletmesi, kırsal işletme ve hanehalkı için finansmana erişimi gelişmiş teknolojik çözümler ve uygun maliyetli dağıtım kanalları ile birleştirir. Ek olarak, FS TURCASIA, finansal kurumların tarımsal kredi kapasitesini güçlendirmek ve tarımsal işletmeler ile finansal aracılar arasında bağlantı kurmak için Tarımsal Kredi Değerlendirme Sistemini (ALES) geliştirmiş ve başarıyla uygulamıştır.

Kırsal & Akıllı Tarım Finansmanı Geliştirme alanında sunduğumuz online programlara göz atın:

Omer-Faruk-Demirhan.JPG

Kırsal ve Akıllı-Tarımsal Finansman Geliştirme için İrtibat Kişisi:

Ömer Faruk Demirhan

Kıdemli Tarım Finansmanı Uzmanı, Eğitmen

İKLİM VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ FİNANSMANI

FS-UNEP İklim ve Sürdürülebilir Enerji Finansmanı İşbirliği Merkezi (FS-UNEP Centre), dünya çapında sürdürülebilir enerji ve iklim değişikliğini azaltma ve uyum projeleri için özel sektör yatırımlarını ve finansmanı kolaylaştırır. FS-UNEP Centre'ın faaliyetleri dört tematik alanda düzenlenmiştir: Politika tavsiyesi, Araştırma, Proje tasarımı ve Uygulama. FS-UNEP Centre, çok disiplinli araştırmayı danışma ve kapasite geliştirme çalışmalarıyla bütünleştirerek, sürdürülebilir enerji ve iklim finansmanındaki iyi uygulamaları entegre edebilir. FS-UNEP Centre ayrıca düşünce kuruluşu faaliyetleri yürütür ve sürdürülebilir enerji ve iklim finansmanı hakkında politikayla ilgili bilgilerin ilerletilmesinde liderlik sağlar. Çalışmaları, finans topluluğunu mevcut yatırımı büyütmeye veya özellikle gelişmekte olan ülkelerde yeni pazarlara ilk adımlarını atmaya teşvik etmek ve yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

IAS halihazırda, başta Türkiye ve Orta Asya olmak üzere birçok önemli iklim finansmanı projesi yürütmektedir. Projeler, danışmanlıktan devlet kurumlarına, kredi hatları aracılığıyla iklim finansmanı yönetimine, kapasite oluşturmaya ve yeşil teknolojilerin desteklenmesine kadar uzanmaktadır. Projeler arasında Tacikistan'da devam eden EBRD Yeşil Ekonomi Finansman Programı (GEFF) yer alıyor.

İklim & Sürdürülebilir Enerji Finansmanı alanında sunduğumuz online programlara göz atın:

İklim ve Sürdürülebilir Enerji Finansmanı için İrtibat Kişisi:

Zühal Ürgüplü Şanal

Proje Müdürü

İNSAN KAYNAKLARI GELİŞTİRME

İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) ve İnsan Kaynakları Geliştirme (İKG), en iyi finans kurumlarının geliştirilmesinde temel öneme sahiptir. Özel stratejiler ve operasyonel sistemler sunarak ortaklarımızın personel yönetim sistemlerini geliştirmelerine yardımcı oluyoruz. Hizmetlerimiz arasında İK stratejisi tasarımı, işe alma ve seçme, performans yönetimi ve değerlendirme, halefiyet planlaması ve diğerlerinin yanı sıra eğitim hizmetlerinin sağlanması konularında danışmanlık yer almaktadır.

RİSK, YÖNETİM VE DÜZENLEME

Risk, Yönetim ve Düzenleme kapsamında IAS, gelişmekte olan ve gelişmekte olan piyasalardaki bankalar, banka dışı mikrofinans kurumları, leasing şirketleri ve çeşitli boyut ve karmaşıklıktaki finansal kooperatifler için risk yönetimi çerçeveleri uygular. Spesifik olarak, aşağıdaki temel alanlara odaklanıyoruz:

Kredi riski yönetimi (Politika geliştirme dahil), Derecelendirme ve puanlama geliştirme (Davranışsal finans ve psikometrik puanlama dahil), Finansal risk yönetimi ve Sermaye piyasaları, Hazine ve ALM (Likidite, FX, Faiz oranı dahil) ve Emtialar), Operasyonel risk yönetimi, Denetim ve kontrol, Düzenleyici gelişmeler ve ihtiyatlı uyum (örn. Basel 3, ICAAP, ILAAP, IFRS 9, IFRS 7), risk paylaşım mekanizmaları ve riskten korunma.

KADIN BANKACILIĞI VE GÜÇLENDİRME

Frankfurt School Uluslararası Danışmanlık Hizmetleri (IAS), EBRD, KfW, AB, IFC ve ADB gibi önde gelen donor kurumlar adına kadın girişimcilerin desteklenmesi ve cinsiyete duyarlı finansmanın dünya çapında birçok ülkede teşvik edilmesine büyük önem veriyor. Bu programlar, eğitim, danışmanlık ve kapasite geliştirme aktivitelerinin yanı sıra ilgili bölgelerdeki kadın girişimcilerin mevcut durumu üzerine geniş çapta araştırma ve çalışmaları kapsıyor.

Türkiye, Kazakistan, Batı Balkanlar, Mısır ve Hırvatistan da dahil olmak üzere birçok ülkedeki finansal kurumların, kadın işletmelerinin ihtiyaç ve taleplerini anlamalarına ve ilgili segmenti hedef alan özel finansal ve finansal olmayan çözümler üretmelerine yardımcı oluyoruz. Ayrıca bu kuruluşların kadın işletmelerine daha etkili biçimde hizmet vermelerini sağlamak için iş modellerini ve teslim mekanizmalarını geliştiriyoruz.

Kadın girişimcilere ve yöneticilere doğrudan hizmet de sunarak işletme, liderlik, finansal ürün ve hizmetler konularında daha fazla bilgi sahibi olmalarını sağlıyoruz. Donör programlar ile, kadın girişimcilerin kendi iş becerilerini değerlendirerek işletmelerinin güçlü ve zayıf yanları ile çözüm yollarını görebildikleri bir kendini değerlendirme aracı geliştirdik.

Cansu-Karatay.JPG

Kadın Bankacılığı ve Güçlendirilmesi için İrtibat Kişisi:

Cansu Karatay

Kıdemli Proje Müdürü

UYGUN KONUT FİNANSMANI

İnsana yakışır barınağa erişim, temel bir insan ihtiyacıdır. Bu, BM Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi 2030'un ilk hedefidir: şehirleri kapsayıcı, güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir kılmak. Bu hedef, konut için yeterli finansman ile desteklenmelidir. Bu nedenle, uygun finansal hizmetlerin sağlanması, birçok ülkede yaşam koşullarının iyileştirilmesi için önemlidir.

IAS, konut finansmanını teşvik etmek için birkaç yıldır kurum ve kapasite geliştirme programları yürütmektedir. Konut finansmanını, konut mikrofinansından ipotek kredisine ve uygun fiyatlı konut sağlanmasından konutlarda enerji verimliliğinin desteklenmesine kadar geniş bir şekilde tanımlıyoruz. Bölgede (Ermenistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan) birkaç önemli program yürüttük.

ÇERÇEVE SÖZLEŞMELER

Frankfurt School, herkes için daha iyi ve daha sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmayı amaçlayan projelerin tasarımı, uygulanması ve değerlendirilmesinde çeşitli uluslararası kurumlara yardım sağlar. Buna, gelişmekte olan pazarlarda finansal aracılığı güçlendirerek yoksulluğu azaltmaya veya iklim değişikliğine uyum ve azaltma önlemlerini destekleyerek doğal yaşam alanlarını ve ekosistemleri korumaya odaklanan projeler dahildir. Hizmetlerimiz aynı zamanda hem gelişmekte olan hem de gelişmiş pazarlarda reformların kolaylaştırılmasını da içermektedir.

Teknik olarak mükemmel şirket içi ve serbest çalışan uzmanlardan oluşan bir ekibe güvenerek, IAS şu anda bir konsorsiyumda bir lider ortak veya aktif bir ortak olarak birkaç Çerçeve Sözleşmesini yönetmektedir.

DİJİTAL FİNANSAL ÇÖZÜMLER

IAS, kurumların Bilişim Teknolojileri (BT) / Yönetim Bilgi Sistemleri (MIS) stratejilerini gerçekleştirmelerine yardımcı olur. Uçtan uca proje yönetimi ile yenilikçi teknoloji çözümleri, eğitim ve kişiye özel yazılım geliştirme hizmetleri sunuyoruz. Tarımsal Kredi Değerlendirme Sistemi (ALES) gibi özelleştirilmiş yazılım ve araçların geliştirilmesinin yanı sıra Blockchain, Robotik süreç otomasyonu, Bulut bilişim, Nesnelerin İnterneti ve Yapay zeka gibi “Yeni BT” kavramları ile kurumların şekillenmesine, dijitalleşmesine ve dönüşmesine yardımcı oluyoruz. Türkiye merkezli Dijital Finansal Çözümler ekibimiz ve küresel uzmanlardan oluşan ağımız, Java teknolojisi ile istatistiksel modelleme ve makine öğrenimi algoritmaları için güvenli bir yazılım geliştirebilir ve mevcut eski verileri sağlam veri taşıma ve dönüştürme ilkeleri ile enjekte edebilir.

Türkiye ve Kafkasya'daki önemli projeler üzerine inşa ederek, BT araçlarını özelleştirdik ve bunları finans kuruluşlarının çekirdek sistemlerine başarıyla entegre ettik. BT altyapısının hızlı gelişimi ve özellikle Covid-19 salgını sırasında dijitalleşmenin faydaları göz önüne alındığında, dijitalleşme süreçlerinde finans kurumlarını desteklemeye devam etmeyi umuyoruz.