call download fax letter pdf search x chevron

KOBİ Bankacılığı ve Geliştirme | Frankfurt School

Türkiye'deki Özel Sektörün Suriyeli Mülteciler ve Ev Sahibi Topluluk İçin Kayıtlı İstihdam Yaratması için Güçlendirilmesi

12/2019 - 07/2020

Türkiye, iç savaştan kaçan Suriyelilerin kendi ülkelerindeki büyük göç akışlarının Türk toplumunu etkilediği dünyadaki diğer tüm ülkelerden daha fazla mülteciye ev sahipliği yapmaktadır. Bu proje kapsamında, Frankfurt Okulu, Geçici Koruma Altındaki Suriyeli Mültecilere (GKaS) istihdam yaratmak için seçilen bölge ve sektörlerdeki küçük ve orta ölçekli işletmeleri (KOBİ'ler) finansal olarak desteklemek için Türk ortak kurumlara sunulan seçenekleri özetleyen bir fizibilite çalışması yürütmekle görevlendirildi. .

Projenin temel amacı, Türkiye'deki özel sektörü Suriyeli mülteciler ve ev sahibi topluluk için kayıtlı istihdam yaratmak üzere desteklemek ve güçlendirmek için bir program başlatmak üzere bir fizibilite çalışması yürütmektir.

EBRD’nin Türkiye'deki inovasyon ve inovasyon politikasına yaklaşımının güçlendirilmesi

03/2018 - 11/2018

EBRD, Türkiye'deki yenilikçiliği ve ilgili politikaları destekleme yaklaşımını güçlendirmeyi ve modernize etmeyi planlamaktadır. Yaklaşım, kurumsal sektöre yaptığı yatırımlar ve politika katılımı yoluyla elde edilen deneyime dayanmaktadır. Frankfurt School, en iyi uluslararası deneyime uygun olarak inovasyon politikalarını teşvik etmek için, EBRD'ye Türk Hükümeti ile politika etkileşimi için potansiyel alanları belirleme ve inovasyon yatırımlarını orta ölçekli ve büyük şirketlerin birden çok sektördeki Türkiye ekonomisi.

Projenin ana hedefleri, (i) en iyi uluslararası deneyime uygun olarak yenilik politikalarını teşvik etmek amacıyla Türk Hükümeti ile potansiyel politika etkileşimi alanlarının belirlenmesinde ve (ii) Türkiye ekonomisinin birden çok sektöründeki orta ölçekli şirketler ve büyük şirketler tarafından yeniliğe yapılan yatırımları kolaylaştırmak için operasyonel yaklaşım tanımında EBRD'ye yardımcı olmaktır.

Türkiye Tarım İşletmeciliği KOBİ Finansman Aracı (TurAFF) - Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletme Kredilendirme Programı

10/2010 – 05/2017

Türkiye Tarım İşletmeciliği KOBİ Finansman Aracı - TurAFF, katılımcı bankaların (Akbank, Denizbank, Garanti Bankası, TEB, Türkiye İş Bankası, TSKB, Vakıfbank ve Yapı Kredi Bankası) KOBİ'leri tanıtması ve/veya yaygınlaştırması ve özellikle tarım kredi tekniklerini ülkenin az gelişmiş bölgelerine ulaştırması için kapasite ve organizasyonel yapılandırma hizmeti sunmaktadır. Katılımcı bankaların kredi operasyonları, başta tarım sektörü olmak üzere birçok sektörü kapsamaktadır. Frankfurt School, katılımcı bankalara yeni ve mevcut pazarlara ürün geliştirmek, küçük tarım kredileri ile kadın girişimcilere verilen kredilerin portföyünü geliştirmek ve büyütmek için danışmanlık desteği sağlamıştır. Proje, KOBİ bileşeni dışında teknik destek, tarım kredileri üzerine eğitimler ve seminerler, TARDES gibi risk değerlendirme araçları ve değer zinciri finansmanı gibi yenilikçi finans mekanizmaları ile tarım kredilerinde kapsamlı iş stratejisi geliştirmek ve tarım kredileri için ilgili birimleri kurmaya odaklanmıştır. Projenin bir parçası olarak, tarımsal değer zincirinin farklı düzeylerinde faaliyet gösteren tarım işletmelerinin finansman ihtiyaçlarını tespit etmek için bir anket gerçekleştirilmiştir.

Türkiye: Kredi Garanti Fonu (KGF) Kapasite Geliştirme Programı – Aşama II

01/2013 – 12/2014

Frankfurt School, Avrupa Yatırım Fonu (EIF) adına Kredi Garanti Fonu'nda (KGF) bir kapasite geliştirme projesi gerçekleştirmiştir. KGF Türkiye'deki tek kredi garanti fonu olup, yetersiz teminatı olan ve/veya operasyonel geçmişi olmayan KOBİ'lere ve start-uplara teminat sağlamak amacıyla 20 sene önce kurulmuştur. Projenin amacı, KGF katılımcı bankalarının KOBİ kredilendirme süreçlerini destekleyerek küçük işletmelere pazar koşullarında kredi sağlamak için teminat sunabilmek ve mikro işletmeler ve KOBİ'lerin finansmana erişimini artırmak adına KGF'nin kapasitesini geliştirmektir. Program kapsamında teminat tedarikini hızlandırarak belirli sayıda KGF çalışanına eğitim ve koçluk hizmeti verilmiş, bunun yanında KGF'nin iş süreçleri iyileştirilerek iş planı oluşturulmuş ve bir Portföy Garanti Sistemi (PGS) geliştirmiştir.

Yeni Portföy Garanti Sisteminin (PGS) tanıtımı, beklentilerin ötesinde bir başarı sağlamıştır. 9 katılımcı bankaya hizmet veren web tabanlı uygulama, Şubat 2014'te geliştirilerek kullanıma açılmıştır. Yalnızca 2014 yılında Mart ve Aralık arasında 1,900 KOBİ, PGS üzerinden teminatlardan faydalanmıştır. Ayrıca Frankfurt School, katılımcı bankalar arasında da PGS'nin bilinirliğini artırarak 11 bölgede gerçekleştirilen 35 PGS çalıştayında 8 bankadan 685 çalışana uygulama ve ürün tanıtımı yapmıştır.

KOBİ'leri Büyük Anadolu Garanti Kolaylığı Projesi (GAGF) hakkında bilgi aktarmak ve banka finansmanına erişimi artırmak için "KGF, Mikro, Orta ve Büyük Ölçekli İşletmeler ile Bankaları Bir Araya Getiriyor" adı altında 11 bölge semineri düzenlenerek KGF ürünlerini tanıtılmıştır. Katılımcıların seminer boyunca bankacılık hizmetleri ve kredi operasyonlarıyla ilgili aldıkları bilgiler sayesinde bankalarla iletişimlerinin daha verimli olması ve finansmana erişimlerinin kolaylaşması hedeflenmiştir.

Türkiye Küçük İşletme Finansman Programı, 2. Aşama - SELP II

12/2007 – 12/2012

Türkiye Küçük İşletme Finansman Programı’nın 2. Aşaması (SELP II), Avrupa Komisyonu tarafından başlatılmış ve Türkiye Hazine Müsteşarlığı, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (AKKB) ve KfW - Entwicklungsbank ortaklığında hayata geçirilmiştir. SELP II, KOBİ finansmanı ve teknik destek hizmetlerini İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz bölgesine uzanan kalkınmada öncelikli 49 ilde sunmuştur. SELP II ile 50,000 avroya kadar verilen küçük krediler KOBİ'lere çeşitli katılımcı bankalar aracılığıyla sağlanmıştır. SELP II, dört bileşenden oluşmaktadır:

  • 1. Bileşen: Türkiye için Avrupa Fonu'nun (EFT) oluşturulması: Öncelikli olarak Türkiye için Avrupa Fonu adında, faizli bir fon oluşturulması amaçlanmıştır. Bu fon ile Türk finans kurumlarının küçük işletmelere finansman sağlamada yenilikçi araçlara erişimini artırmak hedeflenmiştir.
  • 2. Bileşen: Kur Riski Sigorta Fonu: Bu bileşen ile Türk Lirası cinsinden kredilerin kredi veren bankalarda doğan döviz riskini en aza indirerek nihai alıcıya ulaştırılması amaçlanmıştır.
  • 3. Bileşen: Teknik Destek: Bankalardaki küçük ölçekli kredilerin ticarileştirilmesi amacıyla kapasite geliştirme hedeflenmiştir.
  • 4. Bileşen: Türkiye'de Avrupa Fonu'nun (EFT) yönetimi için TKB'de Kapasite Geliştirme: KfW'nin Türkiye Kalkınma Bankası'na tüm fon yönetimi sorumluluklarını devretmesi ve TKB'nin tüm ilgili işleri bağımsız olarak yürütmesini sağlamak hedeflenmiştir.

Frankfurt School, 4 bankaya (Akbank, Garanti, İş Bankası ve Şekerbank) teknik destek vermiştir. Destek kapsamında KOBİ kredilerinde en iyi uygulamalar tanıtılmış, kredi organizasyonu ve prosedürlerinin güçlendirilmesi üzerine bilgi aktarılmış, mikro işletmeler ve start-up'lar için skoring modeli geliştirilerek ve tarım kredileri değerlendirilmiş, özel olarak geliştirilen bir insan kaynakları politikasında uygulamaya geçilmiş ve banka çalışanlarına verilen eğitimle kredi portföyünün takibi üzerine bilgi verilmiştir. Ayrıca 12 proje bölgesinde bulunan ortalama 500 yerel KOBİ ve kadın girişimciye Frankfurt School tarafından finansal okuryazarlık seminerleri verilmiştir. Proje kapsamında talep araştırması, istihdam yaratma araştırması, kadın girişimcilere finansman araştırması, bölgesel kredi verme kapasitesi araştırması da gerçekleştirilmiştir. Son olarak, Frankfurt School TKB'de APEX bankacılık, yönetim sistemleri ve süreç yönetimi, strateji ve pazarlama, finansal modelleme, menkulleştirme stratejisi, aktif yaratma süreç akışı ve belgeleme, kültürler arası iletişim ve sunum becerileri, etki analizi alanlarında kapasite geliştirme çalışması gerçekleştirmiştir.

Programın sonunda, 49 ilden dört katılımcı banka 17,000'i aşkın kredi vererek 185 milyon avro finansman sağlamıştır. Ortalama kredi büyüklüğü ise 10,700 avro olmuştur. 12,600'den fazla kişiye istihdam yaratılmış ve 61,000'i aşkın iş başarıyla muhafaza edilmiştir.

MSME-Finance-Projects-2.jpg

Türkiye Bankacılık Sektöründe Küçük ve Orta Ölçekli Proje Finansmanı

2004-2006

Avrupa Yatırım Bankası'nın "Türkiye Bankacılık Sektöründe Küçük ve Orta Ölçekli Proje Finansmanı" Programı’na (2004-2006), Türkiye'nin en büyük iki devlet bankası olan Ziraat Bankası ve Halkbank ile devlete bağlı bir kalkınma bankası olan Türkiye Kalkınma Bankası dahil olmuştur. Bu projenin ana çıktıları, aşağıda sunulan istatistikler ile özetlenebilir:

  • Küresel Borç Programı Aşama IV ve V kapsamında Avrupa Yatırım Bankası'na fonların %91'i sunulmuş ve teknik destek programının sonunda fonlar başarıyla dağıtılmıştır.
  • Türkiye'nin daha az gelişmiş bölgeleri olan Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'daki KOBİ'ler de programdan faydalanmıştır.
  • Toplam tutarın %45'i yeşil alan projelerine ayrılmıştır.
  • Eğitimlerde genel memnuniyet düzeyi %84 olarak kaydedilmiştir.

Türkiye Küçük İşletme Finansman Programı - SELP

09/2003 - 06/2006

Avrupa Komisyonu, finansmana erişimde yaşanan sorunları çözmek amacıyla KfW ile iş birliği yaparak Küçük İşletme Finansman Programı'nı geliştirmiştir. Proje, katılımcı kurumların da desteğiyle küçük işletmelerin büyümesini teşvik etmiş, ticari bankalar tarafından sürdürülebilir kredi planlarının oluşturulmasına yardımcı olmuş ve finansal sektörün büyümesine katkıda bulunmuştur. SELP, istihdam yaratarak ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmayı ve Kocaeli, İzmir ve Gaziantep'teki üç proje bölgesinde finansal sektörün büyüyerek zenginleştirilmesini amaçlamıştır. Programa ayrılan 17,4 milyon avroluk bütçe, 2.09 kez devir yapmıştır. Katılımcı bankalar aracılığıyla küçük işletmelere toplam 36,4 milyon avro kredi sağlanmış ve 2.281 kişiye istihdam yaratılmıştır.

İletişim

KOBİ Bankacılığı ve Geliştirme için İrtibat Kişisi:

Ahmet Güney Gönüllü

Kıdemli KOBİ Finansmanı Uzmanı, Eğitmen