call download fax letter pdf search x chevron

Tacikistan Yeşil Ekonomi Finansman Programı (GEFF)

Tacikistan, enerji üretimi ve tarımsal sulama için kritik öneme sahip hidrolojik sistemlerinin iklime duyarlı yapısı ve nüfusun geçim kaynakları nedeniyle EBRD operasyon ülkeleri (CoO'lar) arasında iklim değişikliğine karşı en savunmasız ülke olarak kabul edilmektedir. Ayrıca, üretim ve ürünlerin kalitesini artıracak, sonuç olarak değer zincirlerini ve ihracat potansiyelini artıracak yeşil teknolojiler için özel sektörde önemli bir pazar potansiyeli bulunmaktadır.

Bu bağlamda EBRD, Tacikistan'ın yeşil ekonomiye geçişini desteklemek için iklim finansmanını artırmayı amaçlayan Partner Financial Institutions (PFIs) aracılığıyla uygun alt projelere 25 milyon ABD Dolarına kadar kredi sağlamak için Tacikistan Yeşil Ekonomi Finansman Programını (GEFF) başlattı. Frankfurt School, Programı yönetmek için Proje Danışmanı olarak atanmıştır ve Tacikistan'da kapasite geliştirme, pazarlama ve bilinçlendirme faaliyetleri yürütecektir.

Ulusal Enerji Verimliliği Finansman Mekanizması Yol Haritası ve Türkiye'de Rekabetçi Enerji Verimliliği İhale Mekanizmasının Kurulmasının Desteklenmesi (NEEFM)

Türkiye, son on yılda enerji pazarının tüm segmentlerinde hızlı bir talep artışı yaşamıştır. Buna karşılık Türkiye, CO2 ve Sera Gazı (GHG) emisyonlarını azaltma, enerji arzını güvence altına alma ve daha sürdürülebilir bir enerji sektörü ve verimli bir liberal enerji pazarı oluşturma çabalarında Enerji Verimliliğini (EV) artırmak için somut adımlar attı. Sonuç olarak, EBRD işbirliği ile Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı 2017-2023 (NEEAP) dahil olmak üzere çeşitli yasal ve kurumsal reformlar başlatılmıştır.

Proje Danışmanı olarak, Frankfurt School, ulusal bir EV finansman mekanizması için bir yol haritasının geliştirilmesi ve rekabetçi bir EV ihale mekanizmasının oluşturulması yoluyla Türk Hükümetine NEEAP uygulamasını desteklemiştir.

Önemli Tarımsal Ürünlerin Risk Değerlendirmesi (KAPRA)

12/2017 - 01/2019

İzmir ili, Türkiye’nin tarım ekonomisinde önemli bir rol oynamaktadır (tarımsal üretimde üçüncü sırada yer almaktadır). İl, birçok tarımsal ürünün merkezidir ve Türkiye'nin organik tarım ve alternatif tarımsal gıda sistemlerinin başkenti olarak kabul edilmektedir.

Avrupa Birliği Horizon 2020 tarafından finanse edilen "Hidrolojik Aşırılıkların Tahminlerinin ve Yönetiminin İyileştirilmesi" projesinin tarımsal ayağını temel alan KAPRA'nın genel amacı, Türkiye'de sosyal olarak kabul edilebilir olan işletme yanlısı ve ekosistem dostu yaklaşımları birleştiren iklim dayanıklılığı finansmanı alanında yeni bir çığır açmaktır. Yerel yararlanıcı İzmir Kalkınma Ajansı ile işbirliği içinde, Frankfurt School, 42 ürün seçim göstergesinin desteklediği Küçük Menderes Nehir Havzası'ndaki 8 ilçede 5 temel tarım ürünü seçerek analiz etmiştir.

Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansmanı Programı (TurSEFF) (Aşama I, II, III)

06/2010 - 01/2013

EBRD, Temiz Teknoloji Fonu (CTF) ile birlikte çeşitli Türk bankalarına yeniden finansman imkânı sunuyor. Proje:

 1. Ticari enerji verimliliği yatırımları,
 2. Küçük ölçekli, bağımsız yenilenebilir enerji yatırımları,
 3. İnşaat sektöründe enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımları,
 4. Konut sektöründe enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji, ve
 5. Kriterlere uyan enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji teknolojisi, ekipmanı ve materyalleri üreticilerine, tedarikçilerine ve tesisatçılarına yatırım kredilerini teşvik etmeyi hedeflemektedir.

Bankalara ve kredi alan kişilere (yatırımcılara) teknik destek sağlayan konsorsiyumun bir parçası olan Frankfurt School of Finance & Management, proje tasarımı, uygulama, pazarlama ve başarılı biçimde hayata geçirme aşamalarında projeye destek sağlamıştır. Ekip, ayrıca teknik uygunluk kriterlerinin tanımlanması ve bu kritere karşı alt projelerin değerlendirilmesinden sorumludur.

Türkiye Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansmanı Programı (MidSEFF) (Faz I, II, III)

04/2011- 12/2013

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Avrupa Yatırım Bankası'nın (EIB) ortak finansman desteğiyle kredi veren çeşitli Türk bankalarına, özel sektör müşterilerine orta ölçekli yenilenebilir enerji alt projeleri sunmaları, sanayi sektöründe enerji verimliliği iyileştirmeleri yapmaları ve özel sektör yatırımları ile kentsel ve/veya sanayii atıktan enerji üretimi projeleri için yeniden finansman kolaylığı sağlıyor.

Projenin amacı, katılımcı bankaların fiyat saptayan ve bankalar tarafından finanse edilebilen, orta ölçekli sürdürülebilir enerji yatırım projelerine, teknik ve çevresel çerçevede uygulanabilir yenilenebilir enerji projelerini belirlemek ve hazırlamak için geliştirilen teknik uzmanlığa ve Türkiye'deki sürdürülebilir enerji projelerinde uygulanan çevre standartlarının Avrupa Birliği projeleri ile paralelliğine ilişkin bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Bunun sonucu olarak, projenin Türkiye'deki orta ölçekli sürdürülebilir enerji projeleri için kendi kendini sürdürebilen bir piyasa oluşmasını teşvik etmesi bekleniyor.

Mehr Weniger

Konsorsiyum taraflarından biri olan Frankfurt School'un sorumlulukları:

 • MidSEFF olarak bilinen yeni ve cazip kredi ürününü tanıtmak;
 • Uygun proje fırsatlarını görebilmek ve proje değerlendirme süreci eğitimi (iş üstünde eğitim) sayesinde uygulanabilir alt projeleri teknik ve finansal olarak değerlendirebilmek için yerel katılımcı bankaların kapasitesini geliştirmek;
 • Katılımcı bankaların operasyonlarını eğitimler, kontrol listeleri ve elektronik araçların geliştirilmesiyle kolaylaştırmak, birleştirmek ve her alt proje için bir tanım ve sosyal danışmanlık üretmek;
 • Potansiyel kredi müşterilerine ve katılımcı bankalara belediyelerin atıktan enerji üretme çalışmaları da dahil olmak üzere proje geliştirme ve Enerjinin Rasyonel Kullanımı Planı'na göre adım adım proje değerlendirme sürecini takip etmede destek vermek;
 • Gerekli durumlarda potansiyel karbon hareketlerini tespit ederek Karbon Finansmanı Danışmanları ile ortaklık kurmak;
 • Çevresel ve sosyal riskleri analiz ederek ve eylem planı geliştirerek çevre değerlendirme desteği vermek ve katılımcı bankalar ile uyum yöntemleri geliştirmek yoluyla projenin uzun vadeli etkilerini artırmaktır.

TSKB’ye Verilen İki AFD Fonunun Etki Değerlendirmesi

2005 -2006

Fransız Kalkınma Ajansı (AFD), Türkiye'nin önde gelen bankalarından biri olan Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'na 50 milyon avroluk iki kredi imkânı sunmuştur. 2005 yılında başlanan ilk kredilendirme projesi, enerji, eğitim ve sağlığa odaklanarak Türk özel sektör şirketlerinin finans yatırımlarına uzun vadeli fon sağlamıştır. 2006 yılında imzalanan ikinci kredilendirme projesi ise yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, doğal gaz dağıtımı ve endüstriyel kirlenmenin kontrol altına alınması alanlarında çalışan Türk özel şirketlerinin yatırımlarına ayrılmıştır.

Frankfurt School of Finance & Management, bu iki projenin nihai değerlendirmesi için bağımsız danışman firma olarak atanmıştır. Bu yaklaşım, AFD'nin kamu fonlarının doğru kullanılmasına yönelik hedeflerinin yerine getirilmesi ve aktivitelerinin Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü Kalkınma Yardımı Komitesi tarafından önerilen kriterlere paralel olarak sonuçlarının derinlemesine anlaşılması yönündeki belirsizlikleri ortadan kaldırmayı hedeflemiştir.

İletişim

İklim ve Sürdürülebilir Enerji Finansmanı için İrtibat Kişisi:

Zühal Ürgüplü Şanal

Proje Müdürü